glad baby
barn, fotografering, baby, barnefoto
smilende baby
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
_DSC5282_1
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
barn, fotografering, baby, barnefoto
baby i kurv